Trang chủ Sở giáo dục |Sơ đồ website |Liên hệ
Tin tức - Sự kiện Tin mới nhất
06:08 +07 Thứ ba, 26/03/2019

XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG CÁC NHÀ TRƯỜNG THEO HƯỚNG CHUẨN QUỐC GIA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TRONG THỜI GIAN TỚI

Đăng lúc: Thứ sáu - 29/04/2016 16:55 - Người đăng bài viết: pgd-namtruc
XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG CÁC NHÀ TRƯỜNG THEO HƯỚNG
CHUẨN QUỐC GIA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TRONG THỜI GIAN TỚI
         
       A. THỰC TRẠNG CƠ SỞ VẬT CHẤT CÁC NHÀ TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN
       Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở; cơ sở vật chất các nhà trường đã thay đổi theo hướng chuẩn quốc gia. Mạng lưới trường lớp, quy mô lớp học, phòng chức năng của các cấp học được củng cố, phát triển theo đúng quy hoạch.
        I. Mạng lưới trường lớp:
       Mầm non: hiện có 33 trường trong đó 8 xã có 1 trường (xã Nam Mỹ, Nam Toàn, Nam Thắng, Nam Cường, Nam Hoa, Nam Hùng, Nam Dương, Nam Hải); 11 xã, thị trấn có 2 trường (xã Nam Hồng, Điền Xá, Hồng Quang, Tân Thịnh, TT Nam Giang, Bình Minh, Nam Tiến, Nam Thanh, Nam Lợi, Nam Thái, Nghĩa An); 01 xã có 3 trường (xã Đồng Sơn)
        Tiểu học:  hiện có 33 trường với 41 điểm trường
        - Trường có 3 khu (01 trường): Nam Cường
       - Trường có 2 khu (06 trường): Nam Điền, Nam Thắng, Nam Chấn, Nam Trung, Nam Dương, Nam Bình.
       - Còn lại 26 trường chỉ có một điểm trường
       THCS:  hiện tại có 22 trường, trong đó 7 trường có 2 khu (Điền Xá, Tân Thịnh, Nam Thanh, Hồng Quang, Bình Minh, Đồng Sơn, Nghĩa An).
        II. Cơ sở vật chất trường học:
       Toàn huyện có 63/88 trường đạt chuẩn Quốc gia; 29 trường đạt chuẩn Xanh - sạch - đẹp - an toàn. Trong đó:
       Mầm non: 17/33 trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 (Nam Mỹ, Nam Điền, Nam Xá, Nam Thái, Nam Phúc, Nam Quan, Nam Long, Nam Ninh, Nam Hồng, Nam Trung, Nam Toàn, Nam An, Nam Nghĩa, Nam Hùng, Nam Thành, Nam Đồng, Nam Hoa). Có 2 trường đạt chuẩn Xanh - sạch - đẹp - an toàn (Nam Quan, Nam Long).
       Tiểu học: 33/33 trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1; 12/33 trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 đạt 36,3%; 24/33 trường đạt chuẩn Xanh - sạch - đẹp - an toàn đạt 72,7%.
       Trung học cơ sở: 13/22 trường đạt chuẩn Quốc gia (Nam Thắng, Nam Đào, Nam Hùng, Nam Hồng, Nam Hoa, Nam Thái, Nam Lợi, Nguyễn Hiền, Nam Tiến, Nam Mỹ, Nam Hải, Nam Thanh, Điền Xá); Có 03 trường đạt chuẩn Xanh - sạch - đẹp - an toàn. (Nam Hoa, Nam Thắng, Nam Hồng).         
       Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, cũng còn một số hạn chế:
       - Quy mô, mạng lưới trường lớp ở một số địa phương chưa phù hợp. Hiện tại có 07  trường THCS, 02 trường Tiểu học có 2 khu, 01 trường Tiểu học có 3 khu gây lãng phí trong việc bố trí cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên cũng như trong đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy và học. Trường Mầm non tại một số địa phương chưa có khu tập trung.
       - Cơ sở vật chất, kỹ thuật trường học được ưu tiên đầu tư nhưng nhìn chung vẫn còn một số mặt chưa đáp ứng nhu cầu dạy và học. Quỹ đất dành cho các cơ sở giáo dục chưa đạt chuẩn theo quy định nhất là các trường Mầm non.
       * Nguyên nhân của những hạn chế là:
       - Công tác tham mưu của ngành giáo dục đối với cấp ủy, chính quyền ở một số địa phương còn hạn chế.
       - Tư duy về giáo dục chậm đổi mới. Quản lý theo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục còn hạn chế. Các cơ sở giáo dục chưa có biện pháp cụ thể, chưa chỉ đạo sát việc thực hiện quy hoạch các nhà trường theo hướng chuẩn.
       - Xây dựng cơ sở vật chất manh mún, không có định hướng theo quy hoạch.
       - Một số cấp ủy, chính quyền chưa quan tâm đúng mức đến công tác giáo dục của địa phương, còn biểu hiện cục bộ vùng, miền. Sự phối hợp 3 môi trường giáo dục và sự phối hợp giữa các ngành, đoàn thể, các tổ chức, cá nhân chăm lo cho sự nghiệp giáo dục hiệu quả chưa cao. Cơ sở vật chất một số trường xuống cấp, ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học.
        B. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
        I. Quan điểm chỉ đạo
       - Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, nhà nước về lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Bổ sung kịp thời các quan điểm chỉ đạo về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục theo tinh thần Nghị quyết hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng khóa XI và theo các định hướng về xây dựng  trường chuẩn quốc gia đảm bảo sự lãnh đạo tập trung, thống nhất.
       - Thực hiện nghiêm túc việc quy hoạch và xây dựng các nhà trường đúng quy hoạch đảm bảo quy mô hợp lý; huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả nguồn lực để phát triển giáo dục, gắn phát triển giáo dục với phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới.
       II. Mục tiêu: Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.
       Năm 2016  phấn đấu toàn huyện tăng thêm:
       + 07 trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia: Nam Thắng, Nam Quang, Nam Chấn, Nam Dương, Nam Lợi, Nam Tiến, Nam Sơn.
       + 03 trường THCS đạt chuẩn Quốc gia: Nam Dương, Nam Cường, Hồng Quang.
       Năm 2017 phấn đấu các trường học trên địa bàn các xã Tân Thịnh, Bình Minh, Đồng Sơn, Nam Cường đạt chuẩn quốc gia.
       Năm 2018 phấn đấu các trường học trên địa bàn các xã Nam Toàn, Nam Hải, Nghĩa An và thị trấn Nam Giang đạt chuẩn quốc gia.
       III. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu.
       1. Tập trung hoàn thiện quy hoạch mạng lưới trường lớp các cấp học, ngành học hợp lý giữa các vùng, miền, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục trong tình hình mới. 
       - 100% các xã, thị trấn hoàn thành quy hoạch cho tất cả các nhà trường và xây dựng trường Mầm non tập trung.
       - Ổn định quy mô các trường Tiểu học.
       - Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện chủ trương xây dựng các nhà trường đạt chuẩn trong thời gian tới.
       - Trên cơ sở quy hoạch xây dựng mạng lưới trường lớp, đề nghị UBND huyện, Phòng Tài nguyên Môi trường, các xã, thị trấn bố trí đủ quỹ đất theo yêu cầu trường chuẩn. (Đất hiện có: Mầm non là 121.787 m2, Tiểu học là 254.869m2, THCS là 191.902m2; Đất còn thiếu: Mầm non là 52.950m2 , Tiểu học là 8335m2, THCS là 55.717m2. Tổng quỹ đất đã có là 568.558 m2 cần bổ xung  là 117.002m2).
       - Chủ động bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương kết hợp kinh phí hỗ trợ từ các chương trình mục tiêu, ngân sách cấp trên, kinh phí hỗ trợ, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân; vốn đóng góp tự nguyện của cán bộ, giáo viên, công nhân viên của ngành và nhân dân để xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị đáp ứng theo tiêu chí trường chuẩn quốc gia. Việc huy động đóng góp thực hiện theo pháp lệnh dân chủ ở cơ sở.
       2. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về xây dựng cơ sở vật chất trường học
       - Ngành giáo dục và đào tạo huyện nâng cao năng lực tham mưu cho các cấp uỷ Đảng, chính quyền; chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, các đoàn thể trong việc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trường học, để các công trình xây dựng thực hiện đúng quy trình, thủ tục, tiến độ và chất lượng.
       - Thực hiện đổi mới cơ chế quản lý tài chính cho giáo dục và đào tạo, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục.
       - Thực hiện tốt việc quản lý và sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị trường học; tu bổ, sửa chữa kịp thời trường lớp; giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng trường học Xanh - sạch - đẹp - an toàn.
       3. Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục
       - Phổ biến, quán triệt sâu rộng các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vị trí và tầm quan trọng của giáo dục và đào tạo đối với sự phát triển của đất nước tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ phát triển giáo dục và đào tạo trong tình hình mới.
       - Phát huy vai trò của các đoàn thể nhân dân, Ban đại diện cha, mẹ học sinh, hội Khuyến học, hội Cựu giáo chức... trong phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định , quy chế về quản lý tài chính, tài sản và xây dựng trường học ...
       - Căn cứ thực tế công tác giáo dục và đào tạo của địa phương, các trường học xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, đề ra giải pháp cụ thể, sát với tình hình.
       - Đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa giáo dục, tận dụng các cơ hội để vận động các người con ưu tú của quê hương tìm nguồn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho các nhà trường.
        Kết quả xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia trên địa bàn huyện trong thời gian qua là kết quả của quá trình phấn đấu lâu dài dưới sự quan tâm chỉ đạo chặt chẽ của lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân. Tuy nhiên, hiện nay công tác xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia của huyện có xu hướng rất khó khăn do nhiều nguyên nhân như: càng về sau càng khó đối với những trường có quy mô nhỏ, nhiều điểm trường trong điều kiện địa phương còn gặp nhiều khó khăn về ngân sách theo đó việc công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia được đánh giá theo tiêu chí mới. Mặt khác việc đầu tư cho việc xây dựng mới còn phải dành kinh phí để đầu tư nâng cấp đối với những trường sau 5 năm phải công nhận lại cho nên trong thời gian tới công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia của huyện cần sự nỗ lực phát huy hơn đối với ngành giáo dục và sự chung tay giúp đỡ của toàn xã hội.
 
 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 
  
Văn bản mới Tin tiêu điểm

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 11
  • Hôm nay: 232
  • Tháng hiện tại: 11594
  • Tổng lượt truy cập: 2149912