HƯỚNG DẪN ĐÓNG ĐOÀN PHÍ CÔNG ĐOÀN

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm: Hướng dẫn 258/HD-TLĐ