Bộ đề kiểm tra khảo sát chất lượng giai đoạn III năm học 2015-2016 (Cấp THCS)

BỘ ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG
GIAI ĐOẠN III NĂM HỌC 2015-2016 (Tham khảo)

 Bộ đề môn Toán

Dowload

Bộ đề môn Ngữ văn

Dowload

Bộ đề môn Tiếng Anh

Dowload
Bộ đề môn Tích hợp

Dowload